ENVIROMENTÁLNA ČINNOSŤ

plechovka vo vode

Hlavnými činnosťami miestneho spolku Vodnej záchrannej služby SČK Nové Zámky v oblasti enviromentálnej činnosti sú aktivity spojené s ochranou vody, bez ohľadu na jej charakter a pôvod. Našim cieľom je čistenie jazier v okolí Nových Zámkoch, koryto a breh rieky Nitry, ale aj iných vodných tokov a plôch od rôznych nečistôt na brehu i vo vode.

Takýmto spôsobom chceme napomáhať k zachovaniu jeho biotopu, zabraňovať jeho znečisťovaniu a nezákonným aktivitám, využívajúc svojich skúseností a schopností . 

zber smetí

Voda

Voda je neoddeliteľnou podmienkou života na Zemi. Tvorí hydrosféru, je podstatnou zložkou biosféry a zároveň je súčasťou ostatných geosfér Zeme. Voda je nielen životne dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, ale aj základnou charakteristikou prírodnej krajiny. Významnou špecifickou vlastnosťou je jej obnoviteľnosť, ktorá je podmienená obehom vody v prírode.

voda

Povrchové vody

sú vnútrozemské vody (vnútrozemskou vodou je stojatá voda alebo tečúca voda na zemskom povrchu a podzemná voda smerom k pevnine od základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd) okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni, a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom (nazývané aj ako vnútorná voda).

voda

Podzemné vody

sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (nazývané aj ako geotermálna voda). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti.

Podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia.

voda

Banské vody

sa na účely zákona o vodách považujú za povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa na ne vzťahuje, ak osobitný predpis (zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, tzv. banský zákon) neustanovuje inak.

voda

Brakické vody

 sú útvary povrchovej vody v blízkosti vyústení riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti pri pobrežných vodách a sú podstatne ovplyvnené prítokmi sladkej vody.

pobrezie

Pobrežné vody

sú povrchové vody, ktoré sa nachádzajú pri pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo vzdialenosti jednej morskej míle na morskej strane od najbližšieho bodu základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd, a tam, kde je to primerané, siahajú až po vonkajšiu hranicu brakických vôd.

Zákon o vodách venuje pozornosť aj vodám vhodných na kúpanie, ktoré sú súčasťou vôd na kúpanie sledovaných aj podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vody vhodné na kúpanie sú tečúce alebo stojaté vody, v ktorých je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané, a v ktorých sa tradične kúpe väčší počet ľudí. Požiadavky na kvalitu vody, v ktorej je kúpanie povolené, ustanovuje osobitný predpis (nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská). Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie, vytvorenie a zachovanie profilov vôd vhodných na kúpanie vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Vody vhodné na kúpanie vyhlasuje orgán štátnej vodnej správy. Ak vody vhodné na kúpanie nespĺňajú požiadavky na kvalitu vody ustanovené osobitným predpisom, (nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská) orgán štátnej vodnej správy vydá v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia opatrenia na ich dosiahnutie.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

ADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL: vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS:      +421 944 436 202

Mobirise website maker - Click for more